simris slægt - www.simris.dk

www.simris.dk
Gå til indhold

simris slægt

Nora Sandvej  skriver:
Hvordan var jeres Mor, Ane Mettea Berg spørger undertiden en  eller anden af mine Søskendebørn. Men hvordan var vores Bedsteforældre Jeppe  Berg og Maren Berg, jeg vil lige indskyde (som I maaske nok ved havde Bedstemog  og hendes Søskende ogsaa Navnet Emborg, Bedstemors Bror Kresten Madsen brugte  det ikke, han mente det lød for fornæmt og paataget men Bedstemor har da brugt  det)
Saavit jeg kan skønne er enhver præget af den Tid de lever i  saaledes ogsaa de. Bedstemor var en meget alvorlig tænkende Kvinde efter hvad  jeg kan forstaa, hun saa meget op til broderen Kresten Madsen Gammelby, han kom  til at bo paa en Egn hvor han blev paaskønnet og en Bonde med almindelig gode  Evner kunne i den Tid bruges til at tage med paa Raad, han kom ind i udviklingen  der paa Egnen Læborg Sogn, hvor han hørte og kom sammen med Mænd som Jokom  Termandsen, han var Bonden i Vadmelskoft. Ja det var jo den første  grundtvigprægede Tid. Bedstemor har vist haft en god Skolegang i Egholt  Skole.
Bedstefar Jeppe Berg var en arbejdsom mand, som det staar  andre Steder i de sparsomme Optejnelser jeg har gjort (og det er jo efter hvad  der er blevet fortalt) var jo Brystsyg indtil han var 25 Aar, saa lærte han sig  Bygningshaandværket, fik endda flere Svende, jo efter den Tid blev han en søgt  Haandværker paa Egnen. Nu om Stunder er det jo en anden Sag, hvor de kan arbejde  med Laan i Bankerne, den Gang laante de Penge hos private Pengemænd, som  f.Eks  de velstaaende Pouliner Vamdrup.  Bedstefar havde jo i Hovedet at Landbrug maatte de have, en Tid spekulerede han  i en Gaard i Højrup som laa der hvor Møllens Hus nu ligger over for Kjældsminde  men andre kom ham i Forkøbet.
Naa saa købte de Langager som hørte til Højrupgaard. Han  byggede saa Huse der oppe i 1875. Mor var den Gang 7 Aar.
Bedstefars Forældre flyttede med. Vor Oldemor som jo laa til  Sengs i c 12 Aar var nok ikke særlig glad for at flytte derop nede fra Byen og  op paa marken. Vor Mor kunne sige som lille, Mor græder Bedstemor glæder a vel  et ha de flæver aa æ Krunne, ja saadan har Jeppe Berg nok sagt.
Efter det Billede vi har af vores Bedsteforældre kan det  aabenbart ikke se efter at de kunne flyve ud i bare Lykke og Kærlighed, men mon  der ikke var almindelig Alvor over Mennesker den Gang.
Fra dette Hjem udgik saa vores kære Mor hun skrev Dagbog fra  1881 altsaa 13 Aar gammel, af den kan man jo nok gøre sig et Billede af hvordan  de levede deroppe paa Bergsminde den Gang, det vil jo være for vitløftigt at  fortælle om alle de mange der kom derop for de isolerede sig sandelig ikke. De  ville gerne se andre Mennesker nu ogsaa det at Jeppe Berg var Haandværker.
Jeg tror nok Bedstefar har set meget op til sin lille Datter,  ja ogsaa Bedstemor man den lille Ane var jo meget ude at køre med sin far, saa  her og saa der mange Gange en lille Tur til Farbror Hans Mau og Faster Gertrud.  Et Sted fortæller den lille Pige om lammene og saa om Kalvene der bliver fødte.  Og et Sted hejser hun Flag fordi det er 541 Aar siden Niels Ebbesen vog den  kullede Greve.
I Skolen var Mor godt med, de havde paa hendes Tid en  udmærket Lærer Jakob Wolter Kristensen hed han. Historie var nok hendes største  Interesse ja og saa Dansk, Regning var vist ikke noget særligt. Naar Læreren  ikke var til Stede maatte hun undertiden være Lærerinde.
Paa Mors Skoletid ja helt til hendes Voksenalder var jens  Lassen Knudsen Præst i Lejrskov-Jordrup, en hun saa overmåde op til, efter hvad  hun senere fortalte os, hun maa have været måske otte Aar, Præsten kom for at  tage hendes Bedsteforældre til Alters, hvorfor hendes Mor ikke var til Stede ved  jeg ikke; men Pastor Knudsen hjalp hende med at søge efter et hvidt Stykke i  Skuffer til denne Handling, jeg tror hun har syntes at Stykket ikke var hvidt og  pænt nok siden hun erindrede det saa godt. Pastor Knudsen kørte jo jævnlig oppe  paa Kirkevejen, og hun kørte en Gang helt op i Præstegaarden Knudsen sagde saa  til Døtrene om de kunne gaa med lille Ane ned i Haven at plukke Blomster, Mor  har siden sagt hun følte de var noget modvillige.
Hendes kæreste Venner var nok Hans Mau og Faster Gertrud,  selvom de den gang enten kørte med Hest og Vogn eller ogsaa gik til Lunderskov  hvor de boede paa Gaarden Lykkesgaard, saa var de tit sammen. Højskolen var jo i  sin Begyndelse, og derovre var der en lille Kreds som var interesseret i Læsning  og Sang, mens Hans Maus boede derovre døde Faster Gertrud, hende Mor holdt saa  meget af, andre Steder har jeg vist fortalt om hendes Begravelse, Mor sagde de  sang til den kun Lovsange.
Paa den Tid var det ogsaa at Pastor Moe var i Skanderup, det  kommer mig for at Hans Mau en Gang har været i Trætte med ham.
Naa saa blev Mor konfirmeret, det ved jeg kun lidt om, men  jeg tror bestemt hun havde meget ud af den Tid. En lille Ting fortalte hun om  Pastor Knudsen; han stod og talte med Børnene inde i samme Konfirmand-Stue som  alle vi andre ogsaa var i i vor Tid, saa blev han pludselig arrig som han nok  let kunne blive, en af hans egne Døtre gik ogsaa til Forberedelse, han sagde til  hende Sig til din Mor om at tage de Gardiner ned, for de pirrede ham i Hovedet  naar han der stod ved Vinduet.
Mor blev jo hjemme og skulle hjælpe ja havde det været nu,  hvad kunne hun ikke have lært, hun havde haft læt ved at lære. Bedstefar vilde  hun skulle være Uhrmager.
Mor havde mange Veninder, ja de samlede egentlig paa Ungdom  deroppe en gang havde de en Skrivelærer, som opholdt sig der baade sov og spiste  hos dem blandt hendes kæreste Veninder var Karen Jørgensen, hun tjente hos Søren  Jensen nede paa Hjørnet, de to havde virkelig meget ud af hinanden, deres  Venskab holdt hele Livet. Karen Jørgensen var fra Bølling Mor kom desværre ikke  paa Højskole hvilket var skammeligt, men Veninden kom paa Skole blev Mejerske og  gode er de Breve de vækslede med hinanden.
Vor Mor blev jo tidlig gift 21 Aar; men hendes Børn kom jo  paa Højskole og det glædede hun sig over; men hvor kunde Mor have haft meget ud  af et Højskoleophold, hun nød jo Ting som Foredrag og kunne genfortælle naar hun  kom hjem. Naa meget er der at bebrejde sig selv, ogsaa det at vi da ikke kunne  sætte igennem at faa hende paa en Tur til Vendsyssel til hendes Ungdomsveninde  der var gift deroppe med Mejeribestyrer Julius Grønborg, de havde flere  Bestyrerpladser Lønstrup – Nr Saltom m flere.
Som jeg før har skrevet havde vores Bedsteforældre  Forbindelse med mange, ogsaa fordi Bedstefar var Haandværker, han kom meget ud,  hvor vor Mor tit var med. Bedstefar lavede Ligkister, Mor har fortalt om at hun  da mange Gange var ude for at tage Maal af Lig, hun var ikke forknyt tror jeg  ikke, kunne godt gaa langt ved Aftenstid ind gennem Uhre Skov i saadan et  Ærinde.
Blandt dem i Højrup Mor mest har omtalt var nok Hans Peter  Grekersens Stine hed hans Kone, i deres Hjem var der nok et Samlingssted for  Ungdom, naa der blev danset og mange Folk var der omkring paa Gaardene Folkene  fra Møllen Stenvad Mølle kom der ogsaa Piger maaske tre, det var paa den Tid  omkring 1885 en stor Mølle som da ejedes af Møller Ejler, en Præsteslægt i  Lejrskov har der jo været to Præster af dette Navn.
Naa paa Stenvad Mølle var der saa ogsaa en Møllekusk en lille  Alsinger, som Ane Mette Berg godt kunde lide, ja det blev saa vor Far Jes  Andreasen Sandvej.
naa der i det Fristed hos Hans Peters blev der sunget Far var  sangglad som Sønderjyde, Mor kunne jo ikke synge med men hun kunde i hvert fald  Teksten.
Stavning m.v. er  fastholdt. En dato i teksten angiver nedskrivningstidspunkt til den  21.2.71


hvad forestiller dette billede. Det er fra Svejstrup præstegård fra omkring 1890
#bjerremtb
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tilbage til indhold