google-site-verification=CyTAtaI2ba5z5AU9r3WS6Dm2BY1gNLroIHUjMY3n_5Q
Gå til indhold

Bjerre Lokalarkiv er corona lukket til den 6. maj

Fra Hedensted Kommune.
Kære Lokalarkiver, Forsamlingshuse/Sognegårde og Musikforeninger.
Der blev Tirsdag fremlagt en genåbningsplan for  idræts- og fritidsaktiviteter som også vedrøre jer. Dog er der mange  spørgsmål og elementer, som endnu ikke er på plads og som vi afventer en  afklaring på. Vi forventer at genåbningen af lokalarkiver, forsamlingshuse/sognegårde og musikforeninger vil være gældende fra 6. maj. 2021. Se nærmere i mail herunder (markeret med gul overstregning). Hold  jer yderligere orienteret om forsamlingsforbuddet der fortsat er på max.  5 personer samlet på et sted indendørs.
Vi forventer at genåbningsplanen i ugens løb vil  blive konkretiseret yderligere og vi anbefaler at i løbende holder jer  orienteret.
Kommende genåbningsfaser for kultur- og fritidslivet  
Regeringen og aftalepartierne har den 22. marts 2021 vedtaget  en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark, som indebærer en  gradvis og fleksibel udfasning af restriktionerne frem mod maj 2021.  Aftalen indebærer en række genåbningsfaser, hvori kultur- og  fritidslivet også er omfattet.
Tiltag ift. kultur- og fritidslivet i de konkrete genåbningsfaser:
Det forventes at der vil være 14 dages intervaller mellem faserne,  men dette kan ændres afhængig af sundhedsmyndighedernes vurdering af  udviklingen af smitte. I forbindelse med genåbningen af div. aktiviteter  vil der være krav om forevisning af et coronapas,  som skal vise om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion  eller er testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test).  Børn under 15 år vil være undtaget. Anvendelsen af coronapasset vil  løbende blive evalueret af aftaleparterne.
Genåbningsfaserne forventes at være:
Fra 6. april 2021:
Kommunerne får mulighed for  sammen med kulturinstitutionerne at finde kreative løsninger for  kulturtilbud til plejehjemsbeboerne, der for manges vedkommende har  været isolerede gennem længere tid. Der afventes retningslinjer  for dette.
Fra 21. april:
Åbning af museer, kunsthaller samt biblioteker med krav om  coronapas. Desuden åbnes uden coronapas for indendørs idræt i  organiseret regi for børn og unge under 18 år. Hvilke konkrete  sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag  der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt  oplæg fra myndighederne.
Fra 6. maj:
Åbning  af konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige  lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter med krav om coronapas. Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne  over 18 år. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke  smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne  på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.
Sundhedsmyndighederne skal i denne fase overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes.
Fra 21. maj:
Åbning  af resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er  åbnet i forrige faser, med krav om coronapas. Desuden åbnes  indendørsfaciliteter i forlystelsesparker,  zoo mv og legelande, og derudover daghøjskoler og aftenskoler.
Der vil i alle  faserne fortsat gælde relevante smitteforbyggende tiltag – og disse vil  blive drøftet i sektorpartnerskaberne på baggrund af oplæg fra  myndighederne. Der vil f.eks. være tale om begrænset åbningstid,  kvadratmeterkrav, krav og anbefalinger om brug af mundbind, begrænsning  af samlet antal publikummer, siddende publikum mv., og der vil gælde  retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv.
Udgangspunktet  er landsdækkende genåbninger – i det omfang det ikke er muligt, f.eks.  pga. høj incidens, smitteudbrud mv., skal Epidemikommissionen og  myndighederne i den faglige  rådgivning og i indstillinger overveje fleksible modeller, herunder  regionale og lokale modeller.
Der vil  forventeligt stadig gælde restriktioner i forhold til arrangementer med  risiko for superspredning, herunder større arrangementer.
Regeringen  nedsætter en hurtigt-arbejdende ekspertgruppe, der – sammen med  relevante myndigheder – medio april skal komme med forslag til, hvordan  de større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt  forsvarligt. Ekspertgruppen skal også komme med anbefalinger vedrørende  anvendelsen af ”superliga-ordningen” samt afholdelse af  messeaktiviteter.
Regeringen  fremlægger på baggrund af faglig rådgivning fra Epidemikommissionen –  medio april plan for udfasning af forsamlingsforbuddet. Regeringen  indkalder til forhandlinger  sådan, at udfasningen af forsamlingsforbuddet indtænkes løbende i den  gradvise genåbning.
Hurtige og effektive lokale nedlukninger
Der kan være tale om  nedlukninger og udskydelse i forhold til genåbningsplanen på både  institutions-, lokalt-, kommune-, landsdels-, eller regionsniveau.  Kommunerne skal have øgede beføjelser til f.eks. at lukke kommunale  institutioner mv., når der sker en lokal stigning i smitten.  Aftalepartierne er enige om, at regeringen tager initiativ til hurtigt  at sikre kommunerne disse beføjelser.
Hjælpepakker
Aftalepartierne er enige om, at hjælpepakkerne forlænges i lyset  af den gradvise genåbning i de kommende måneder, således at de gælder  til og med d. 30. juni 2021. Regeringen indkalder til forhandlinger med  aftalepartierne og arbejdsmarkedets parter  om udmøntningen heraf.
Sommerpakke
Aftalepartierne er enige om at forhandle en sommerpakke målrettet  kulturen og oplevelsesøkonomien på baggrund af et oplæg fra regeringen.
Du kan læse rammeaftalen fra 22. marts om plan for genåbning her:  https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf?fbclid=IwAR1ER3IAiV_mqQC8vGknMLQENGQnmpVDyCpOvNWKRSk0D4_16g77uooeCu0
Med venlig hilsen

Maria Elsmore-Andersen
Kulturkonsulent

Kultur og Fritid
Stationsparken 1, 7160 Tørring
Maria.Elsmore-Andersen@hedensted.dk

www.hedensted.dk
M:+4529111162
D:+4579755615
T:79755000Send sikkert via Digital Post:www.hedensted.dk/kontakt


Se Kulturkalenderen på kultur.hedensted.dk

Bjerre Lokalarkiv med nyt bankkonto nummer. Bjerre Lokalarkiv kan støttes på bank Reg. 4727 kto. 4727 786686
mvh - Ebbe Lohman

Intil vi genåbner kan i gå på www.arkiv.dk.  I skal søge arkiv nr. 766-09. Det er Bjerre Lokalarkiv.
Her kan i finde de sidste nye indtastninger fra arkivet. De flittige arkivmedarbejdere har indtastet næsten 200 arkivkasser og 1000 nye billeder. Det er helt fantastisk godt arbejde.
Vi har valgt at udsætte vores Generalforsamling til vi åbner fysisk i arkivet

Hilsen fra Bjerre Lokalarkiv. #bjerrelokalarkiv
På foreningens vegne
Jan Simris
COVID-19 retningslinier for Bjerre Lokalarkiv.

Kære Kulturaktører.
På baggrund af udviklingen i Covid-19 smittetal  har Statsministeriet på pressemøde den 10. december 2020 indført en  række skærpede restriktioner, som er gældende for 31 kommuner – herunder  Hedensted Kommune.
Restriktionerne gælder fra den 11. december 2020 kl. 16 til og med 3. januar 2021.
I forhold til kultur- og fritidsområdet betyder de skærpede restriktioner følgende:
Indendørs aktiviteter og faciliteter:
-  Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for  offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale,  spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker,  aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og  kulturskoler.
- Steder, hvor der udøves idræts-,  forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for  offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande,  idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller  og kasinoer, foreningslokaler mv.
- Det betyder, at der skal lukkes ned for al indendørs aktiviteter i foreningsregi.
Udendørs aktiviteter og faciliteter:
-  Forsamlingsforbuddet på 10 personer er gældende for alle aldersgrupper.  Dvs. at ved udendørs idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op  til 21 år må der kun være 10 personer til stede  på samme sted samtidig (og ikke 50 som tidligere).
- Der vil ikke være adgang til  brug af omklædningsfaciliteter i forbindelse med udendørsaktiviteter.  Deltagere skal derfor møde op omklædte.
- Der vil fortsat være mulighed for op til 500 tilskuere inkl. deltagere ved udendørs aktiviteter.
Myndighederne opfordrer til, at man tager restriktionerne fra sin hjemkommune med sig, hvis man krydser kommunegrænsen.
Hedensted Kommune opfordrer til at aktiviteter, hvor det er muligt, lukkes ned i dag.
Med venlig hilsen og ønsket og en glædelig jul derude på trods!

Maria Elsmore-Andersen
Kulturkonsulent

Kultur og Fritid
Tjørnevej 6, 7171 Uldum
Maria.Elsmore-Andersen@hedensted.dk

www.hedensted.dk
M:+4529111162
D:+4579755615
T:79755000


Bjerre Lokalarkiv scanner Dyrskuekataloger
http://jaevn.dk/nyheder/alsang-i-bjerre-skov/
Fotograf Susanne

Bjerre Lokalarkivarkivmedarbejdere er gået på sommerferieFotograf Susanne

Bjerre Lokalarkiv har lukket frem til 10. august.
Arkivet kan åbnes på forespørgsel
Arkivets medarbejdere kan  kontaktes på mail/mobil.

Generalforsamling i Bjerre Lokalarkiv mandag den 20. Januar 2020 i Arkivet
Dagsorden: Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Generalforsamlingens dagsorden
På den ordinære generalforsamling, der afholdes i aften, behandles følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. . Formanden aflægger beretning
  3. . Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
  4. . Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer herunder
  5. . Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år
  6. . Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
På valg er   Jan Simris modtager genvalg
  1. Valg af revisor samt suppleant
På valg er
  Hans Friis modtager genvalg
Carl Jørgen Påske modtager genvalg

 
  1. Eventuelt

 

 

 
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmelighed og hver medlem én stemme.

 

 

 

 

 

 


Arkivet er åbent mandage, undtaget helligdage, fra ca. 14.30 til kl. 17.00, eller efter nærmere aftale.
OBS.: Sidste åbningsdage i år er 2. og 3. december. Vi er på plads igen mandag den 13. januar.

Du kan også finde os på Facebook, https://www.facebook.com/bjerrelokalarkiv/, hvor der jævnligt er nyt fra os.
Arkivmedarbejdere
Jan  Simris (4233 7637), Lise Simonsen (7568 1489/2139 6289), Susanne  Bengtsson, Peder Pedersen, Mikael Mogensen, Henning Mortensen (4068  3349), Ole Kramer Jensen (5151 1432) og Ebbe Lohmann (2530 1468).


Turistorganisationen Kystlandet besøger Bjerre Arrest som vært og Bjerre Lokalarkiv. #kystlandet #Visit juelsminde #bjerre #bjerrearrest #bjerrelokalarkiv
New Slide 1

et bryllup

Bjerre Lokalarkiv arkivmedarbejdere

Jan Simris mobil 4233 7637 mail jan@bjerrelokalarkiv.dk
Lise Simonsen                    mail lise@bjerrelokalarkiv.dk
Ebbe Lohmann                   mail ebbe@bjerrelokalarkiv.dk
Ole Kramer Jensen                   mail ole@bjerrelokalarkiv.dk
Henning Mortensen                   mail Henning@bjerrelokalarkiv.dk
Peder Pedersen                   mail peder@bjerrelokalarkiv.dk
Susanne Bengtson                   mail susanne@bjerrelokalarkiv.dk
Mikael Mogensen                   mail mikael@bjerrelokalarkiv.dk
Gerda Jacobsen

Blyllup i Løsning ca. år 1910

Vi fik et billede indleveret.
Kender du en til anledningen eller personer på billedet - så skriv til Bjerre Lokalarkiv. mail jan(a)bjerrelokalarkiv

Om mord og vold i Bjerre  

Fortælleaften 3. 9 kl 19
ved Louise
Da der ved vores sidste arrangemt deltog over 100
vil vi gerne have tilmelding og gerne på sms 42337637 eller på facebook.

Fra brudte ægteskabsløfter til mord og trolddomsforfølgelse: voldshandlinger i Bjerre herred, 1616-1664
Ved cand.mag. i historie, Louise Hauberg Lindgaard
'Vold' er i dag et vidt begreb, der i de seneste 50 år har udviklet sig fra at være noget rent fysisk, til også at strække sig til psykisk, seksuel, økonomisk, materiel og digital vold. I det hele taget er der kommet betragteligt større fokus på vold i vores hverdag de seneste årtier – både gennem sager i medierne, men også i den lovgivning, der rækker ind i arbejdslivet og hjemmenes privatsfære. Man kunne fristes til at tro, at vi aldrig har været omgivet af mere vold end i dag – men er det nu også rigtigt?
I historieforskningen kaldes 1600-tallet for det 'voldsomme århundrede' i Europas historie - særligt den første halvdel af perioden; også Danmark var her hærget af krig i flere omgange, og straffene for forbrydelser var blevet langt hårdere efter reformationen. Begge dele kan vi se i de danske kilder (mestendels Viborg Landstings dombøger), der findes til periodens voldsforbryderes rettergang og straf.
Som bosiddende i Stouby fandt jeg det naturligt at undersøge, om store voldsepisoder mestendels var forbeholdt købstæderne og adelen, eller om også dagligdagen i 1600-tallets landlige Bjerre herred var ramt? Det korte svar er 'ja – også i dén grad'. Det lange svar giver jeg til foredraget den 3. september, hvor jeg gennemgår de forskellige typer af vold, der prægede herredet i fra 1616-1664, samt hvad sagerne kan fortælle os om livet for de almindelige mennesker, der boede her i 1600-tallet.
Derudover medbringer jeg kopier af alle de enkelte voldssager, som I er meget velkomne til at undersøge. Måske du kunne tænke dig at vide, hvor mange mord, der blev begået i din landsby for små 400 år siden? Eller om du monstro bor tæt på den store troldkarl, Søren Følgesvends, hjemegn?
Tilbage til indhold